Första steget i det livslånga lärandet!

Dialog förskolan ligger i bostadsområdet Råcksta med närhet till stadskärnan och skogsområden. Till Vällingby `s kulturella utbud har vi endast 20 minuters promenerad.Förskolan består idag av tre avdelningar, ”Fjärilen” småbarnsavdelning (1-2 år), ”Havet” mellanbarnsavdelning (3-4 år) och ”Solstrålen” storbarnsavdelning (4-5 år).Fjärilen består idag av ett arbetslag på en förskollärare och tre utbildade barnskötare, Havet en förskollärare och tre utbildade barnskötare och Solstrålen består av en förskolelärare, fyra utbildade barnskötare. Hela förskolan leds av en pedagogisk ansvarig som är utbildad förskollärare.

Övrig personal i huset är en kokerska som är köksansvarig som lagar maten till barnen direkt i köket vilket gör att barnen får en välbalanserad kost. Utöver kokerskan har vi vår vaktmästare som även är förare för förskoleskjutsen. Han har även ansvar för all inköp såsom mat och inventarier till avdelningarna.Förskolan erbjuder kostnadsfritt förskoleskjuts för alla barnen och våra öppettider är varje dag mellan kl.06.30-18.30 vid behov.Förskolan arbetar enligt Lpfö98 och utformar sin pedagogiska verksamhet utifrån läroplanen. Vårt syfte med vår pedagogiska verksamhet är att utveckla barnens motoriska, språkliga, sociala och intellektuella förmågor samt att utveckla ett matematiskt tänkande hos barnen.

Förskolans pedagogiska verksamhet och visioner inspireras vi av Regio Emilia- pedagogiken.
Trygghet, uppmuntran och uppmärksamhet utvecklar barnen och personalen till trygga individer och för oss har detta varit i centrum mer än allt annat.
Syftet med vårt arbete om normer och värden i verksamheten är att skapa en trygg, harmonisk lärande miljö för våra barn där alla känner sig vällkomna och kan utveckla sina sociala, emotionella och intellektuella kompetenser. Vi arbetar mycket med ansvar och inflyttande och detta arbete syftar till att all personal i vår verksamhet, föräldrarna och barnen ska känna delaktighet och gemenskap.
Vi betraktar utbildning som ett livslångt projekt och kompetensutveckling är en rättighet likaväl som skyldighet för Dialog Förskolans medarbetare. Vi alltid strävar efter att bemöta varje barn och förälder med respekt och engagemang. Vi lägger stor vikt vid ett aktivt deltagande och dialog.
Vi vill skapa ett förtroendefullt samarbete mellan föräldrar och förskolan. Förskolan ska vara ett komplement till hemmet. Föräldrarna blir delkatiga i förskolans verksamhet genom utvecklingssamtal, föräldramöten och andra aktiviteter som vi gör tillsammans. Vi har familjträff varje månad i form av olika sociala sammanhang. Vi skickar veckobrev varje vecka och har regelbundna telefon – mail kontakt med föräldrarna. Detta uppskattar föräldrarna väldigt mycket .

På förskolan råder ett öppet och demokratiskt arbetsklimat där alla tar sitt ansvar för verksamheten.Vårt dagliga arbete genomsyras med grundläggande demokratiska värderingar där etik och moral och våra värdegrund står i centrum.Vi har en bejakande människosyn och ser allas lika värde samt att vi respekterar varandra och kan tillsammans tillföra verksamheten till något värdefullt.

Vårt Mal

  • Att barnen utvecklas till starka individer som har förståelse och respekt för sin omgivning.
  • Att barnen lär sig att respektera olikheter hos individer, är välmedveten om mångfaldens positiva inverkan och integreras till samhället på rätt sätt.
  • Att barnen utvecklar förståelsen för värdegrunden så som demokrati, respekt, jämlikhet bland könen och alla människors lika värde.
  • Att barnen utvecklas till ansvarsfulla individer som tar ansvar för sig själva och för sin omgivning.
  • Att barnen utvecklas allsidigt och får all kunskap dem behöver för att kunna klara sig bra i framtiden.
  • Att barnen utvecklar sin miljömedvetenhet samt förståelsen för ett hälsosamt liv.

Vårt Vision

Vår vision är att utveckla barnen till starka individer som respekterar sin omgivning och mänsklighetens etiska, humanistiska normer och värderingar.